ขั้นตอนการร้องเรียน


 

แผนผังการปฏิบัติงานตามข้อร้องเรียนของนิสิตนักศึกษา แผนผังการปฏิบัติงานตามข้อร้องเรียนของบุคลากรภายใน  แผนผังการปฏิบัติงานตามข้อร้องเรียนของบุคคลภายนอก
 

Complaints 01

 

Complaints 02

 

Complaints 03