คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย


รายชื่อคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

1

ผศ.ทองเอม  สุ่นสวัสดิ์

ประธานกรรมการ

รองประธานกรรมการ

นายอภิชาติ  โรจน์สราญรมย์

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

พล.ร.อ.สุพจน์  สุดประเสริฐ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

17

นายสมปอง สิงห์ชู

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

8

ดร.นราวัลย์  สุรังค์สุริยกุล

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ดร.ไชยรัตน์  อุดมกิจปัญญา

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายไพศาล  ว่องไวกลยุทธ์

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ดร.ศิวาพร  ศรีศักดินันท์

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ดร.สวรส  เสริมพรวิวัฒน์

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ร.อ. ดร.ธรรมนัส  พรหมเผ่า

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ว่าที่ร้อยตรีกานต์  เหมสมิติ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

9

พลโทอิสระ  วัชรประทีป

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายจรูญ  มีธนาถาวร

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายอภิชาติ  ไชยปรมัตถ์

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

 

นายวิทยา  พิบูลย์สวัสดิ์

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

19

ดร.ปรัชญา  มหาวินิจฉัยมนตรี

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

BRU-38

นายอิศรากรณ์  สุวรรณทิพย์

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายสนั่น  ซิ้มสกุล

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ผู้อำนวยการเขตธนบุรี

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิโดยตำแหน่ง

 

ผู้กำกับสถานีตำรวจนครบาลบางยี่เรือ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิโดยตำแหน่ง

กรรมการจากนายกองค์การนักศึกษา

กรรมการโดยตำแหน่ง

กรรมการจากประธานสภานักศึกษา

กรรมการโดยตำแหน่ง

นายสุพล  จุลใส

ที่ปรึกษา

นายวิชัย  สุดสวาสดิ์

ที่ปรึกษา

นายสมบัติ  ปรีชาชาญพานิชย์

ที่ปรึกษา

 

นายสมปอง  สิงห์ชู

ที่ปรึกษา

 

 

BRU-35

ผศ.ดร.พิษณุ  บางเขียว

เลขานุการ

ผศ.สายัณ  พุทธลา

ผู้ช่วยเลขานุการ

นางสาวกฤตยา  สุวรรณไตร์

ผู้ช่วยเลขานุการ

ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563