ติดต่อ มบส.

 

 


มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

📍1061 ซอยอิสรภาพ 15 ถนนอิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600
📞 โทร​ : 02 473 7000
📠 โทรสาร : 02 473 7000 ต่อ 1115
📨 อีเมล : [email protected]
🌏 Website : www.bsru.ac.th
 
 

1 อาคารสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค)
สำนักกิจการนิสิตนักศึกษา / หอประชุมสุริยะมณฑล
17 โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2 อาคารเรียนรวม 18 อาคารฝึกปฏิบัติการทางวิชาชีพครู (โรงเรียนมัธยมสาธิต)
3 ศูนย์ช่วยเหลือนักศึกษาพิการ / อาคารเรียนรวม 19 อาคารเรียนรวม (โรงเรียนมัธยมสาธิต)
4 อาคารเรียนรวม 20 อาคารเรียนรวม (โรงเรียนมัธยมสาธิต)
5 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 21 หอพักศีตลาคาร
6 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ / สำนักงานอธิการบดี 22 อาคารช่อชงโค
7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา 
คณะวิทยาการจัดการ
24 อาคารเรียนรวม
8 อาคารบรรณราชนครินทร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 26 บ้านเอกะนาค / พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นธนบุรี
9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
27 อาคารพระยาสีหราชเดโชชัย /คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
10 อาคารสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาประยุรวงศ์ (ทัด บุนนาค)
สำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน / สถาบันขงจื้อ
/ สำนักคอมพิวเตอร์
28 โรงซ่อมบำรุง
11 อาคารสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาประยุรวงศ์ (ดิศ บุนนาค)
/ บัณฑิตวิทยาลัย / บ้านพักรับรองบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
29 อาคารพระยาวิเศษศุภวัฒน์ ศูนย์การศึกษาปฐมวัย
12 อาคารเรียนรวม สำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ
/ ห้องพยาบาล / ที่ทำการไปรษณีย์
30 คณะครุศาสตร์
15 สระว่ายน้ำ 31 โรงเรียนประถามสาธิตฯ
16 สำนักศิลปะวัฒนธรรม / หอประชุมศรีสุริยวงศ์