คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย


อธิการบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา

รองอธิการบดี

รองศาสตราจารย์ ดร.อารีวรรณ เอี่ยมสะอาด
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิษณุ   บางเขียว
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เผด็จ ก๋าคำ
รองศาสตราจารย์สายัณ พุทธลา
อาจารย์ ดร.สุทิพย์พร โชติรัตนศักดิ์
อาจารย์ ดร.ปวิช ผลงาม

ผู้ช่วยอธิการบดี

รองศาสตราจารย์ ดร.สุปราณี ศิริสวัสดิ์ชัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุริยา พันธ์โกศล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หนึ่งฤทัย เอกธรรมทัศน์
อาจารย์มรกต ภู่ทอง
อาจารย์ ดร.สุรศักดิ์ เครือหงษ์
อาจารย์ ดร.เพ็ญพร ทองคำสุก
 

 


คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รองศาสตราจารย์ ดร.บุญมี กวินเสกสรรค์ (คณบดี)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เธียร ธีระวรวงศ์ (รองคณบดี)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกษม ตริตระการ (รองคณบดี)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จรัญ ประจันบาล (รองคณบดี)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ญาณิศา ตันติปาลกุล (รองคณบดี)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขนิษฐา หทัยสมิทธ์ (รองคณบดี)

คณะครุศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร อินทรสมพันธ์ (คณบดี)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษดา ผ่องพิทยา (รองคณบดี)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนัย กีรติรัตนะ (รองคณบดี)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐมน พันธุ์ชาตรี (รองคณบดี)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิกัญชณา เย็นเอง (รองคณบดี)
อาจารย์วิเชียร ทุวิลา (รองคณบดี)

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทชชยา วนนะบวรเดชน์ (คณบดี)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อารีย์   รุ่งแสง (รองคณบดี)
อาจารย์ขวัญนภา วัจนรัตน์ (รองคณบดี)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาปี คงอินทร์ (รองคณบดี)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนัสวี ศรีราชเลา (รองคณบดี)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประยงค์ อ่อนตา (รองคณบดี)

คณะวิทยาการจัดการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณุศณี มีแก้กุญชร (คณบดี)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัชพงศ์   เศรษฐบุตร (รองคณบดี)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภัทิรา   มาศมาลัย (รองคณบดี)
อาจารย์ ดร.ชัยวิชญ์ ม่วงหมี (รองคณบดี)
อาจารย์ไซนิล สมบูรณ์ (รองคณบดี)
อาจารย์ณัฐพนธ์ เกษสาคร (รองคณบดี)

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สวัสดิ์ ทองสิน (คณบดี)
อาจารย์ณัฏฐกิตติ์ เหมทานนท์ (รองคณบดี)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฬาลักษณ์ จารุจุฑารัตน์ (รองคณบดี)
อาจารย์ณัฐพล บุญรักษ์ (รองคณบดี)

วิทยาลัยการดนตรี

รองศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา วิไลลักษณ์ (คณบดี)
อาจารย์ วรินธร สีเสียดงาม (รองคณบดี)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุขนิษฐ์ สะสมสิน (รองคณบดี)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เชาวน์มนัส ประภักดี (รองคณบดี)

บัณฑิตวิทยาลัย

อาจารย์ ดร.คณกร สว่างเจริญ (คณบดี)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประไพ ศรีดามา (รองคณบดี)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อัครนันท์ อัศวรัชต์โภคิน (รองคณบดี)
อาจารย์ เพียงธิดา เสรีสุทธิกุลชัย (รองคณบดี)

 


 

สำนักงานอธิการบดี

นางสาว วรรณดี อัศวศิลปกุล (ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี)
นางบุษบงค์ วงษ์พันทา (ผู้อำนวยการกองกลาง)
นายพิสิฐ วงศ์วัฒนากูล (รักษาการผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล)
นางบุญเพ็ญ หงษ์ทอง (ผู้อำนวยการกองคลัง)
นายสุวิทย์   มุดทะเล (ผู้อำนวยการกองอาคารสถานที่ฯ)
นายอภิชาติ   สิงห์ชัย (รักษาการแทนผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน)
นายกิตติพงษ์ พื้นพรม (รักษาการหัวหน้างานพัสดุ)
ดร.จำนงค์   ตรีนุมิตร (หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน)
นางสาวกฤตยา สุวรรณไตรย์ (ปฏิบัติหน้าที่แทนหัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย)

สำนักกิจการนักศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธีรถวัลย์ ปานกลาง (ผู้อำนวยการ)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เชิดศิริ นิลผาย (รองผู้อำนวยการ)
อาจารย์ ขวัญชัย ช้างเกิด (รองผู้อำนวยการ)
อาจารย์ ดร.ธนกร สรรย์วราภิภู (รองผู้อำนวยการ)

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

อาจารย์ ดร.ศิริกาญจน์ โพธิ์เขียว (ผู้อำนวยการ)
อาจารย์ สร้อยสุดา เลาะหมุด (รองผู้อำนวยการ)
อาจารย์ ณัฐชัย เปลี่ยนวิจารณ์ (รองผู้อำนวยการ)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิมล อุทานนท์ (รองผู้อำนวยการ)
อาจารย์ เนตร โพธิ์เขียว (ผู้ช่วยผู้อำนวยการ)
อาจารย์ อภิญญา หนูมี (ผู้ช่วยผู้อำนวยการ)

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รังสรรค์ บัวทอง (ผู้อำนวยการ)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐภา นาฏยนาวิน (รองผู้อำนวยการ)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งลักษณ์ แก้ววิเชียร (รองผู้อำนวยการ)
อาจารย์ จาริวัฒณ์ ศิริอินทร์ (รองผู้อำนวยการ)

สถาบันวิจัยและพัฒนา

รองศาสตราจารย์ ดร.พนอเนื่อง สุทัศน์ ณ อยุธยา (ผู้อำนวยการ)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จินดา ยืนยงชัยวัฒน์ (รองผู้อำนวยการ)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เกียรติขร โสภณาภรณ์ (รองผู้อำนวยการ)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นนท์ณธี ดุลยทวีสิทธิ์ (รองผู้อำนวยการ)
อาจารย์ สรสินธุ์ ฉายสินสอน (รองผู้อำนวยการ)

สำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กุลสิรินทร์ อภิรัตน์วรเดช (ผู้อำนวยการ)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อารี ผสานสินธุวงศ์ (รองผู้อำนวยการ)
รองศาสตราจารย์ ดร. นิรันดร์ สุธีนิรันดร์ (รองผู้อำนวยการ)
อาจารย์ เฉลิมทรัพย์ กรัณย์จักรวุฒิ (รองผู้อำนวยการ)
อาจารย์ ศุภชัย ศรีอักษร (รองผู้อำนวยการ)

สำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ

อาจารย์ ดร.พรรณา พูนพิน (ผู้อำนวยการ)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐดนัย สิงห์คลีวรรณ (รองผู้อำนวยการ)
อาจารย์มนัสวี พัวตระกูล (รองผู้อำนวยการ)

สำนักคอมพิวเตอร์

อาจารย์ ดร.สุรินทร์ ผลงาม (ผู้อำนวยการ)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิศากร เถาสมบัติ (รองผู้อำนวยการ)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิชุณี สารสุวรรณ (รองผู้อำนวยการ)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดุษฎี เทิดบารมี (รองผู้อำนวยการ)

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

นางสาว อรุณี คู่วิมล (ผู้อำนวยการ)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุเนตร ทวีถาวรสวัสดิ์ (รองผู้อำนวยการ)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ณัฏฐ์ธมน หีบจันทร์กรี (รองผู้อำนวยการ)
อาจารย์ จันทรัศมิ์ สิริวุฒินันท์ (รองผู้อำนวยการ)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัครเดช เกตุฉ่ำ (รองผู้อำนวยการ)

สำนักโรงเรียนสาธิต

อาจารย์ ทวีศักดิ์ จงประดับเกียรติ (ผู้อำนวยการ)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยุวรัตน์ จงใจรักษ์ (รองผู้อำนวยการ)
อาจารย์ บุปผา บันลือเสนาะ (รองผู้อำนวยการ)
อาจารย์ สิริชัย เอี่ยมสอาด (รองผู้อำนวยการ)

ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปณิตา   แจ้ดนาลาว รักษาการผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี

 

ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563