คณะกรรมการอำนวยการมหาวิทยาลัย


อธิการบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา

รองอธิการบดี

รองศาสตราจารย์ ดร.อารีวรรณ เอี่ยมสะอาด
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิษณุ   บางเขียว
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เผด็จ ก๋าคำ
รองศาสตราจารย์ สายัณ พุทธลา
อาจารย์ ดร.สุทิพย์พร โชติรัตนศักดิ์
อาจารย์ ดร.ปวิช ผลงาม

ผู้ช่วยอธิการบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หนึ่งฤทัย เอกธรรมทัศน์
อาจารย์มรกต ภู่ทอง
อาจารย์ ดร.สุรศักดิ์ เครือหงษ์
อาจารย์ ดร.เพ็ญพร ทองคำสุก
รองศาสตราจารย์ ดร.สุปราณี ศิริสวัสดิ์ชัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุริยา พันธ์โกศล
 

คณบดี

รองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร   อินทรสมพันธ์ คณบดีคณะครุศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทชชยา วนนะบวรเดชน์ คณบดีคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ดร.บุญมี กวินเสกสรรค์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณุศณี มีแก้กุญชร คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
อาจารย์ ดร.คณกร สว่างเจริญ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
รองศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา วิไลลักษณ์ คณบดีวิทยาลัยการดนตรี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สวัสดิ์ ทองสิน คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

 

ผู้อำนวยการสำนัก/วิทยาเขต

นางสาว วรรณดี อัศวศิลปกุล ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รังสรรค์ บัวทอง ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
รองศาสตราจารย์ ดร.พนอเนื่อง สุทัศน์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธีรถวัลย์ ปานกลาง ผู้อำนวยการสำนักกิจการนักศึกษา
นางสาว อรุณี คู่วิมล ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
อาจารย์ ดร.ศิริกาญจน์ โพธิ์เขียว ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลสิรินทร์ อภิรัตน์วรเดช ผู้อำนวยการสำนักวิเทศสัมพันธ์ฯ
อาจารย์ ดร.สุรินทร์ ผลงาม ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์
อาจารย์ ดร.พรรณา พูนพิน ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ
อาจารย์ ทวีศักดิ์ จงประดับเกียรติ ผู้อำนวยการสำนักโรงเรียนสาธิต
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปณิตา แจ้ดนาลาว รักษาการผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี

 

นางบุษบงค์ วงษ์พันทา ผู้อำนวยการกองกลาง
นายพิสิฐ วงศ์วัฒนากูล รักษาการผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล
นางบุญเพ็ญ หงษ์ทอง ผู้อำนวยการกองคลัง
นายสุวิทย์ มุดทะเล ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกองอาคารสถานที่ฯ
นายอภิชาติ สิงห์ชัย รักษาการผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน
นายกิตติพงษ์ พื้นพรม รักษาการหัวหน้างานพัสดุ
อาจารย์ ดร.จำนงค์  ตรีนุมิตร หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน
นางสาวกฤตยา สุวรรณไตรย์ ปฏิบัติหน้าที่แทนหัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย

ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563