ทำเนียบผู้บริหารเอ.ซี.คาร์เตอร์
พ.ศ.๒๔๓๙ – ๒๔๔๖

หลวงบำเหน็จวรญาณ
พ.ศ.๒๔๔๖ – ๒๔๔๗

ขุนวิเทศดรุณการ
พ.ศ.๒๔๔๘ – ๒๔๕๘

พระประมวลวิชาพูล
พ.ศ.๒๔๕๘ – ๒๔๗๐

พระปวโรฬาร
พ.ศ.๒๔๗๐ – ๒๔๗๒

พระยาวิเศษศุภวัตร์
พ.ศ.๒๔๗๓ – ๒๔๘๐

หลวงทรงวิทยาศาสตร์
พ.ศ.๒๔๘๑ – ๒๔๘๒

หลวงภารสาร
พ.ศ.๒๔๘๓ – ๒๔๙๑

นายจรูญ วงศ์สายัณห์
พ.ศ.๒๔๙๑ – ๒๔๙๙

หลวงบุญปาลิตวิชาสาสก์
พ.ศ.๒๔๙๙ – ๒๕๐๐

นายสวัสดิ์ สิงหพงษ์
พ.ศ.๒๕๐๐ – ๒๕๐๑

นายโชค สุคันธวณิช
พ.ศ.๒๕๐๑ – ๒๕๐๔

นายพร ทองพูนศักดิ์
พ.ศ.๒๕๐๔ – ๒๕๐๘

นายศิริ ศุขกิจ
พ.ศ.๒๕๐๘ – ๒๕๑๑

นายจรูญ มิลินทร์
พ.ศ.๒๕๑๑ – ๒๕๑๘

ม.ร.ว.ทวีโภค เกษมศรี
พ.ศ.๒๕๑๘ – ๒๕๒๑

นายบุญเลิศ ศรีหงส์
พ.ศ.๒๕๒๑ – ๒๕๒๘

รศ.สุรพันธ์ ยันต์ทอง
พ.ศ.๒๕๒๘ – ๒๕๓๒

รศ.ฉลอง ภิรมย์รัตน์
พ.ศ.๒๕๓๒ – ๒๕๓๖

รศ.สันต์ ธรรมบำรุง
พ.ศ.๒๕๓๖ – ๒๕๔๖

รศ.ดร.สุพล วุฒิเสน
พ.ศ.๒๕๔๖ – ๒๕๕๕

รศ.ดร.พลสิทธิ์ หนูชูชัย
พ.ศ.๒๕๕๕ – ๒๕๕๖

ผศ.ดร.ลินดา เกณฑ์มา
๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๘ – ปัจจุบัน