วิสัยทัศน์ พันธกิจ


วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มุ่งมั่น ทุ่มเทให้เป็นเลิศของประเทศ และเป็นมหาวิทยาลัยคุณภาพสากลชั้นนำ(World Class Quality University)

พันธกิจ

  • บริหารจัดการศึกษาบนฐานองค์ความรู้สู่การเป็นมหาวิทยาลัยสากลชั้นนำ (World – Class Quality University)
  • บริหารจัดการด้านวิชาการอย่างมืออาชีพ เพื่อผลิตบัณฑิตคุณภาพที่เปี่ยมด้วยคุณธรรม มีสุขภาพอนามัยดี มีทักษะวิชาการมีทักษะทางภาษาและเทคโนโลยี พร้อมเป็น สมาชิกประชาคมอาเซียน และประชาคมโลก
  • พัฒนาบุคลากรเปี่ยมคุณธรรม และศักยภาพ พร้อมเป็นผู้นำทางปัญญา และเป็นแบบอย่าง
  • พัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ สืบสาน และเป็นเลิศด้านวิชาการ ภาษา ศิลปวัฒนธรรม และกีฬา
  • พัฒนาให้เป็นศูนย์กลางการวิจัย และวิชาการ (Research and Academic Hub) ระดับนานาชาติ ที่เชื่อมโยงเครือข่ายทั้งในประเทศ กลุ่มอาเซียน และระดับโลก เน้น การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับนักวิจัย นักวิชาการ ดีเด่น ระดับประเทศและระดับสากล
  • พัฒนาศูนย์ภาษานานาชาติ (International Language Center) ที่ส่งเสริมการเรียนรู้และวิจัยเกี่ยวกับภาษาทุกภาษาโดยเฉพาะภาษาเศรษฐกิจ รวมถึงภาษาการอาชีพ
  • พัฒนาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ และศูนย์อาเซียนศึกษา (ASEAN Studies & Resource & Center)
  • พัฒนาศูนย์นอกที่ตั้ง/วิทยาเขต ที่ได้มาตรฐานระดับสากล เน้นการน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และองค์ความรู้สากล เพื่อสร้างบัณฑิตที่มีอัจฉริยภาพด้านภาษา ไทย และภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคม เป็นต้นและต่อยอดวิชาชีพครูตามความสมัครใจของผู้เรียนของมหาวิทยาลัย และของวิทยาเขต (โครงการช้างเผือก)
  • จัดภูมิทัศน์ที่สวยงาม สง่า และมีศิลปะ ตลอดจนจัดบรรยากาศเชิงวิชาการ และการอยู่ร่วมกันอย่างผา