คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย


เว็บไซต์ : http://uc.bsru.ac.th

โทรศัพท์ : ๐๒-๔๗๓-๗๐๐๐ ต่อ ๑๗๒๒ , ๑๗๒๓

สถานที่ตั้ง : อาคาร ๖ ชั้น ๑๔

หน้าที่สภามหาวิทยาลัย

  • กำหนดนโยบายและอนุมัติแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการศึกษาการวิจัย การให้บริการทางวิชาการแก่สังคมการผลิตและส่งเสริมวิทยฐานะครการทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
  • ออกกฎ ระเบียบ ประกาศและข้อบังคับของมหาวิทยาลัย และอาจมอบให้ส่วนราชการในมหาวิทยาลัย เป็นผู้ออกกฎ ระเบียบ ประกาศและข้อบังคับสำหรับส่วนราชการหรือหน่วยงานนั้นเป็นเรื่อง ๆ ก็ได้
  • กำกับมาตรฐานการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา การเปิดสอนของมหาวิทยาลัย และติดตามประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย
  • อนุมัติให้ปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ประกาศนียบัตรบัณฑิต อนุปริญญา และประกาศนียบัตร
 • พิจารณาการจัดตั้ง การรวมและการยุบเลิกสำนักงานวิทยาเขต บัณฑิต วิทยาลัย คณะ วิทยาลัย สถาบัน สำนักศูนย์ส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ รวมทั้งการแบ่งส่วนราชการ หรือหน่วยงานของส่วนราชการดังกล่าว
 • อนุมัติการรับสถาบันการศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันอื่นเข้าสมทบในมหาวิทยาลัยหรือยกเลิกการสมทบ
 • พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากำหนด
 • พิจารณาเสนอเรื่องเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งและถอดถอนนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ อธิการบดี ศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์
 • แต่งตั้งและถอดถอนรองอธิการบดี คณบดี ผู้อำนวยการสถาบัน ผู้อำนวยการสำนัก และผู้อำนวยการศูนย์หัวหน้าส่วนราชการหรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ศาสตราจารย์เกียรติคุณรองศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ
 • แต่งตั้งและถอดถอนประธานกรรมการและกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
 • อนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย
 • ออกระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ เกี่ยวกับการบริหารการเงิน การจัดหารายได้และผลประโยชน์จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ โดยไม่ขัดหรือแย้งกับกฏหมายหรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง
 • พิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และตามที่คณะกรรมการ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษามอบหมาย
 • แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดเพื่อพิจารณาและเสนอความเห็นในเรื่องหนึ่งเรื่องใดหรือมอบหมายให้ปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดอันอยู่ในอำนาจและหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย
 • พิจารณาและให้ความเห็นชอบในเรื่องที่เกี่ยวกับกิจการของมหาวิทยาลัยตามที่อธิการบดีหรือสภาวิชาการเสนอและอาจมอบหมายให้อธิการบดีหรือสภาวิชาการปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดอันอยู่ในอำนาจและหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยได้
 • ส่งเสริม สนับสนุนและแสวงหาวิธีการเพื่อพัฒนาความก้าวหน้าของมหาวิทยาลัยตลอดจนการปฏิบัติภารกิจ ร่วมกันกับสถาบันอื่น
 • ปฏิบัติหน้าที่อื่นเกี่ยวกับกิจการของมหาวิทยาลัยที่มิได้ระบุให้เป็นหน้าที่ของผู้ใดโดยเฉพาะ

รศ.ดร.สมบัติ  คชสิทธิ์

นายกสภามหาวิทยาลัย

ศ.ดร.สายหยุด จำปาทอง

อุปนายกสภามหาวิทยาลัย


รศ.ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ศ.นพ.พยงค์ จูฑา

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายทนง โชติสรยุทธ์

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ดร.สุรัฐ ศิลปอนันต์

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายวรพงษ์ วรรณศิริ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ศ.ดร.สุจริต เพียรชอบ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ศ.ดร.วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

รศ.ดร.ปานใจ ธารทัศนวงศ์

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ผศ. สนิท ชุนดี

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

รศ.ดร.วิทยาธร ท่อแก้ว

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ผศ.ดร.ลินดา  เกณฑ์มา

อธิการบดี

รศ.ดร.อารีวรรณ  เอี่ยมสะอาด

กรรมการผู้แทนผู้บริหาร

ผศ.ดร.เผด็จ  ก๋าคำ

กรรมการผู้แทนผู้บริหาร

รศ.ดร.สุพัตรา  วิไลลักษณ์

กรรมการผู้แทนผู้บริหาร

ผศ.รังสรรค์  บัวทอง

กรรมการผู้แทนผู้บริหาร

อาจารย์ ดร.วิกรม ศุขธณี

ประธานสภาคณาจารย์ฯ

ผศ.ดร.สิงห์  สิงห์ขจร

กรรมการผู้แทนคณาจารย์

ผศ.พิบูลย์ วิฑูรย์ปัญญากุล

กรรมการผู้แทนคณาจารย์

 

ผศ.ดร.อมลณัฐ โชติกิจนุสรณ์

กรรมการผู้แทนคณาจารย์

รศ.ดร.ทยาตา  รัตนภิญโญวานิช

กรรมการผู้แทนคณาจารย์

ผศ.ทองเอม  สุ่นสวัสดิ์

ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฯ

 

ผศ.ดร.พิษณุ  บางเขียว

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย

อาจารย์อภิญญา  หนูมี

ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

 

 

ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563