ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจำปีงบประมาณ 2562

เดือน จำนวนเรื่อง ประเภท ผลการดำเนินการ
การจัดซื้อจัดจ้าง การให้บริการ ปัญหาอื่นๆ
ตุลาคม 2561
พฤศจิกายน 2561 1 หนังสือร้องเรียนกล่าวหาว่าเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยได้กระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ ดำเนินการชี้แจงและจัดส่งเอกสารหลักฐานตามที่สำนักงาน ปปท. ร้องขอ
ธันวาคม 2561
มกราคม 2562 1 พฤติกรรมการทุจริตของอาจารย์สาขาวิชาการตลาด ตั้งคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง – เห็นสมควรตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง – อยู่ระหว่างการสอบสวน
กุมภาพันธ์ 2562
มีนาคม 2562
เมษายน 2562
พฤษภาคม 2562
มิถุนายน 2562
กรกฎาคม 2562
สิงหาคม 2562
กันยายน 2562