เบอร์โทรศัพท์ภายในเบอร์กลางมหาวิทยาลัย


0-2473-7000 อัตโนมัติ 50 คู่สาย 

หมายเลขโทรสาร

02-466-6539
02-890-2057
02-890-2058
02-466-6006
02-466-4927
02-466-4342
02-472-5712
02-472-5713
02-472-5714
02-472-5715

สำนักงาน

สำนักงานอธิการบดี
สำนักวิจัยและบริการวิชาการ
สำนักวางแผนและพัฒนา
สำนักส่งเสริมวิชาการ
สำนักกิจการนักศึกษา
สำนักวิทยบริการ
คณะครุศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาการจัดการ

สำนักงานอธิการบดี
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1100
1101
1102
1103
1104
1105
อธิการบดี
รองอธิการบดี 1
รองอธิการบดี 2
รองอธิการบดี 3
รองอธิการบดี 4
รองอธิการบดี 5
รองอธิการบดี 6
รองอธิการบดี 7
รองอธิการบดี 8
รองอธิการบดี 9
สำนักงานอธิการบดี เบอร์ตรง (02-466-6539)
ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
รองผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
รองผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
รองผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี