แผนยุทธศาสตร์


๑. การพัฒนาระบบการนำองค์กร

 • จัดให้มีการบริหารจัดการเชิงรุก โดยความร่วมมือของทุกภาคส่วน บนพื้นฐานข้อมูลสารสนเทศโดยเฉพาะข้อมูลความต้องการของสังคมเกี่ยวกับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
 • สร้างระบบการพัฒนาและประเมินศักยภาพผู้บริหาร สภา และบุคลากรทุกระดับเพื่อให้มีคุณภาพคุณลักษณะ/และสมรรถนะในระดับที่พร้อมปฏิบัติงาน
 • สร้างเครือข่ายการเรียนรู้ เพื่อการพัฒนาระบบการบริหารสู่ความเป็นเลิศระดับสากล

๒. การพัฒนาอาจารย์ และบุคลากรสู่ความเป็นเลิศ

 • อาจารย์และบุคลากรมีจำนวนเพียงพอ  มีคุณภาพ และศักยภาพตรงกับความต้องการในการผลิตบัณฑิต
 • อาจารย์มีคุณสมบัติสำคัญ ๔ ประการ คือ
  ๑) มีคุณธรรมและมีความเป็นครู
  ๒) มีทักษะศิลปะและประสบการณ์ในการถ่ายทอดความรู้
  ๓) มีทักษะภาษา และเทคโนโลยี
  ๔) มีทักษะในการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
 • บุคลากรมีจำนวนเพียงพอ มีจิตบริการ มีคุณภาพ และสมรรถนะตรงตามภาระงาน และมีจิตอาสา
 • สร้างเครือข่ายการพัฒนา คณาจารย์ และบุคลากรร่วมกับมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับชาติ ประชาคมอาเซียน และระดับโลก

๓. การผลิตบัณฑิตคุณภาพ

 • พัฒนาบัณฑิตให้มีคุณภาพโดยมีทักษะแห่งศตวรรษที่ ๒๑ และมีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา เน้นให้มีคุณธรรม มีสุขภาพอนามัยดี มีทักษะวิชาการ มีทักษะทางภาษา และเทคโนโลยี มีจิตอาสา สู้งาน/รักงาน และมีทักษะการทำงาน มีความสามารถในการปรับตัว ให้เข้ากับสภาพงาน สังคมที่เปลี่ยนแปลงและบริบทของอาเซียน และนานาชาติ
 • ประเมินติดตามบัณฑิต หลังเข้าสู่ตลาดแรงงาน และนำผลการประเมินมาใช้ในการพัฒนาหลักสูตร
 • พัฒนาบัณฑิตอัจฉริยภาพด้านภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และสาขาอื่นๆ ในโครงการช้างเผือก

๔. การบริหารงบประมาณ/การเงินสู่ความเป็นเลิศ

 • ใช้ข้อมูลทางการเงิน / ต้นทุนต่อหน่วย คุณภาพ (Quality Unity  Cost) ในการบริหารจัดการทางการเงิน
 • ระดมทรัพยากร และงบประมาณจากทุกภาคส่วน เพื่อสร้างความเป็นเลิศด้านภาษา วิจัยและการผลิตบัณฑิต
 • การสร้างกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย (BSRU Fund)

๕. การสร้างความเป็นเลิศด้านวิจัย วิชาการ ภาษา ศิลปวัฒนธรรม และกีฬา

 • ระดมผู้เชี่ยวชาญที่มีความเป็นเลิศในสาขาวิชาต่างๆ ระดับประเทศ และระดับนานาชาติเป็นพี่เลี้ยง (Mentor) ร่วมสร้างองค์ความรู้ นวัตกรรม และงานวิจัย เพื่อผลักดันมาตรฐานประชากรของมหาวิทยาลัย
 • พัฒนาศูนย์การเรียนรู้ และแหล่งเรียนรู้ ด้านศิลปวัฒนธรรม อาเซียนศึกษา ภาษานานาชาติ และศูนย์กลางการวิจัย

๖. การบริการวิชาการสู่ชุมชนทั้งในประเทศ ประชาคมอาเซียน และนานาชาติ

 • พัฒนาองค์ความรู้ และบุคลากรที่มีคุณภาพ และศักยภาพที่สามารถบูรณาการสู่การให้บริการวิชาการสู่ชุมชน
 • พัฒนาระบบการให้บริการวิชาการสู่ชุมชนที่เชื่อมโยงบูรณาการ กับพันธกิจด้านต่างๆ อีกทั้งการจัดระบบงบประมาณ/การเงินและการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และนานาชาติ โดยเฉพาะด้านภาษาอังกฤษ : การพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ , การพัฒนาศูนย์ทดสอบภาษาอังกฤษ : BSRU TEST  ฯลฯ

๗. การจัดการองค์ความรู้และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนางานด้านต่างๆ

 • พัฒนาระบบในการนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อยกมาตรฐานวิชาการ การวิจัย และเพื่ออำนวยความสะดวกในการทำงานเพิ่มประสิทธิภาพของงาน และลดความเสี่ยงในการทำงาน
 • ใช้เทคโนโลยีในการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ การเข้าถึงความรู้ จากทุกมุมโลก