สภาคณาจารย์และข้าราชการ

🌏 เว็บไซต์ : http://senate.bsru.ac.th/

             ก่อตั้งตามข้อบังคับสภาคณาจารย์และราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ปี ๒๕๔๗  สภาคณาจารย์และข้าราชการมีบทบาทหน้าที่ ดูแลความเป็นอยู่ของบุคลากรและคณาจารย์ ข้อเสนอแนะ มาตรฐานทางวิชาการ นโยบาย ระเบียบข้อบังคับ ตลอดจนจรรยาบรรณของคณาจารย์และข้าราชการ

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม:

สภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
โทรศัพท์ ๐๒-๔๗๓-๗๐๐๐ ต่อ ๑๘๒๐
อีเมล์ : [email protected]