Office365 สำหรับ บุคลากร

สำหรับอาจารย์และบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

 

สามารถติดต่อขอใช้งานได้ที่สำนักคอมพิวเตอร์ อาคาร 10 ชั้น 10

หรือ [email protected] : @ccbsru

 

**ขอสงวนสิทธิ์ในการเข้าใช้งานสำหรับบุคลากรที่พ้นสภาพการทำงาน**