ฟ้อนต์


สำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ
ขอเชิญดาวน์โหลดฟอนต์ บี เอส อาร์ ยู บ้านสมเด็จ ซึ่งออกแบบและพัฒนาโดย อ.ดร.วิสิทธิ์ โพธิวัฒน์
ฟ้อนต์ BSRU Bansomdej จัดเป็นฟ้อนต์ในประเภทฟ้อนต์สำหรับพาดหัว (Display type) ผู้ออกแบบประยุกต์รูปลักษณ์จากการเขียนอักษรตามแบบลายมือช่างปากกาปากตัด ควบคุมองศา จุดเริ่มของเส้น (stem) และปลายสุดตัดตรงเพื่อให้องค์ประกอบดูน้อยลง พยายามให้เกิดบุคลิกไทยร่วมสมัย โครงสร้างนุ่มนวล ทรงสง่ามีแบบแผน ความเป็นพื้นถิ่นประยุกต์ สะท้อนสมัย เกียรติคุณความดีงามขององค์กร

📥 ดาวน์โหลด

ฟ้อนต์แห่งชาติ by SIPA

📥 ดาวน์โหลด