คณะ


👩🏻‍🔬 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี👩🏻‍🏫 ครุศาสตร์👫 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์👩🏻‍🍳 วิทยาการจัดการ🎼 วิทยาลัยการดนตรี⚙️ วิศวกรรมศาสตร์🎓 บัณฑิตวิทยาลัย

🌎 เว็บไซต์ : http://sci.bsru.ac.th

ปรัชญา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพัฒนาคน เศรษฐกิจ เสริมสร้างชาติให้มั่นคง เจริญก้าวหน้า

วิสัยทัศน์

ผลิตบัณฑิต สร้างผลงานวิจัย นวัตกรรม และเทคโนโลยีคุณภาพอาเซียน

พันธกิจ

การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมปรับปรุงและถ่ายทอดเทคโนโลยี พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง

วัตถุประสงค์

๑. พัฒนาความสามารถทางสติปัญญา และความคิดทางวิทยาศาสตร์ อันจะนำไปสู่ความก้าวหน้า ทางวิชาการและองค์ความรู้
๒. สร้างนักวิทยาศาสตร์ระดับวิชาชีพขั้นสูง เพื่อการพัฒนาประเทศ
๓. เป็นแหล่งวิชาการและข้อมูลที่จะสนับสนุนการพัฒนาชุมชนและประเทศ
๔. พัฒนาคนให้พร้อมด้วยคุณภาพ จริยธรรม อันจะส่งผลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี
๕. พัฒนาคนให้มีความสามารถในการใช้ปรับปรุง และถ่ายทอดเทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม

สีประจำคณะ

◼︎ สีเหลือง

ที่ตั้ง

อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ (อาคาร ๙ อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์)
๑๐๖๑ ซอยอิสรภาพ ๑๕ ถนนอิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพฯ ๑๐๖๐๐

โทรศัพท์ : ๐๒-๔๗๓-๗๐๐๐ ต่อ ๓๐๐๐ , ๓๐๐๒ โทรสาร ๐๒-๔๗๒-๕๗๑๔ ต่อ ๒๒


🌎 เว็บไซต์ : http://edu.bsru.ac.th

ปรัชญา

สร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้เพื่อผลิตและพัฒนาครูและบุคลกาทางการศึกษาที่มีคุณภาพ

วิสัยทัศน์

๑. จัดการเรียนการสอน พัฒนาครูบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพครู
๒. วิจัยเพื่อการพัฒนาคุณภาพจัดการศึกษา
๓. บริการวิชาการแก่สังคม
๔. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
๕. ผลิต พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

พันธกิจ

๑. จัดการเรียนการสอน พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพครู
๒. วิจัยเพื่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
๓. บริการวิชาการแก่สังคม
๔. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
๕. ผลิต พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อผลิตพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพครู
๒. ส่งเสริมให้มีการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
๓. เพื่อให้บริการวิชาการแก่สังคม และการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
๔. เพื่อทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ส่งเสริมวัฒนธรรมไทยที่ดีงามให้มีความเข้มแข็งและสืบทอดโดยครูสู่คนรุ่นหลัง
๕. ส่งเสริมให้มีการผลิต พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

สีประจำคณะ

สีแสด

ที่ตั้ง

อาคาร ๓๐ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
๑๐๖๑ ซอยอิสรภาพ ๑๕ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพฯ ๑๐๖๐๐

โทรศัพท์ : ๐๒-๔๗๓-๗๐๐๐ ต่อ ๕๐๐๐ – ๕๐๐๓ โทรสาร : ๐๒-๔๗๒-๕๗๑๒


🌎 เว็บไซต์ : http://human.bsru.ac.th

ปรัชญา

มนุษย์ย่อมมุ่งไปสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ด้วยศาสตร์ ศิลป์ และคุณธรรม

วิสัยทัศน์ 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีศักยภาพทางวิชาการเป็นที่ยอมรับของสังคม มุ่งมั่นพัฒนาบัณฑิตให้มีความเชี่ยว ชาญทางวิชาชีพ เป็นเลิศด้านภาษา เติมเต็มคุณค่าจริยธรรม น้อมนำจิตสำนึกให้ตระหนักถึงคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นไทย

พันธกิจ

๑. เพื่อผลิตบัณฑิตด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่สมบูรณ์พร้อมออกไปสร้างสรรค์สังคมและประเทศชาติ
๒. สร้างและพัฒนาพัฒนาหลักสูตรที่ทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น
๓. บริการสรรพวิชาการที่มีประโยชน์และมีคุณค่าในรูปแบบต่างๆ แก่ท้องถิ่นและชุมชน
๔. สนับสนุนการสร้างงานวิจัยและสร้างความเป็นผู้นำด้านวิชาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและชุมชน
๕. ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม และสืบทอดความเป็นไทยให้ดำรงอยู่ตลอดไป

วัตถุประสงค์

๑. เผื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพด้านวิชาชีพ เชี่ยวชาญเชิงภาษา และเติมเต็มคุณค่าด้านคุณธรรม
๒. เพื่อสร้างองค์ความรู้ทางด้านมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ และให้บริการทางวิชาการแก่สังคมอย่างทั่วถึง
๓. เพื่อทำนุบำรุง อนุรักษ์และพัฒนาภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นไทย
๔. เพื่อเป็นฐานหลักแห่งการเรียนรู้ด้านมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์

สีประจำคณะ

สีเขียว

ที่ตั้ง

อาคารพระยาสีหราชเดโชชัย อาคาร ๒๗ ชั้น ๓,๔ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
๑๐๖๑ ซอยอิสรภาพ ๑๕ ถนนอิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพฯ ๑๐๖๐๐

โทรศัพท์ : ๐๒-๔๗๓-๗๐๐๐ ต่อ ๒๐๐๐ – ๒๑๐๐ โทรสาร ๐๒-๔๖๖-๖๕๓๙


🌎 เว็บไซต์ : http://ms.bsru.ac.th

ปรัชญา

ความคิดกว้างไกล ใฝ่รู้คู่จริยธรรม ชี้นำพัฒนาสังคม

วิสัยทัศน์

คณะวิทยาการจัดการ ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถด้านการบริหารจัดการ มีทักษะด้านวิชาชีพ มีคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อพัฒนาสังคม

พันธกิจ

๑. ผลิตบัณฑิตด้านบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการเป็น ผู้ประกอบการ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ และคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี ด้านนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน สาขาวิชาการโฆษณาและธุรกิจบันเทิง สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์การ และสาขาวิชาการท่องเที่ยว ที่มีคุณค่าต่อท้องถิ่น สังคม และประเทศชาติ
๒. ส่งเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ใหม่และท้องถิ่น
๓. ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม
๔. สร้างเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่นิสิตและนักศึกษาให้เป็นบุคลากรที่ดีของสังคม
๕. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม อันเป็นเอกลักษณ์ของสังคมไทย

สีประจำคณะ

สีฟ้า

ที่ตั้ง

สำนักงานชั้น ๑ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษา (อาคาร ๗)
๑๐๖๑ ซอยอิสรภาพ ๑๕ ถนนอิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพฯ ๑๐๖๐๐

โทร : ๐๒-๔๗๓-๗๐๐๐ ต่อ ๔๐๐๐


🌎 เว็บไซต์ : http://music.bsru.ac.th/

🌎 เว็บไซต์ : http://eit.bsru.ac.th/

🌎 เว็บไซต์ : บัณฑิตวิทยาลัย