เชิญร่วมบริจาคเข้ากองทุน BSRU ร่วมใจ ต้านภัย COVID-19

วัถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือ นักศึกษา บุคลากร และผู้เดือดร้อนทั่วไป ที่ประสบภัยพิบัติจากปัญหา COVID-19 ในรูปแบบให้เปล่า และกู้ยืมโดยไม่มีดอกเบี้ย
– – –
บัญชีธนาคารกรุงไทย เลขบัญชี 016-0-47641-0 ชื่อบัญชี “กองทุนมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาสู้ภัย COVID-19”
หรือแจ้งความจำนงได้ที่
1.นางมรกต ภู่ทอง เบอร์ 081-723-0607
2.นางสาววรรณดี อัศวศิลปกุล เบอร์ 086-051-2171
 
**หลังการโอนเงินร่วมบริจาค ขอความอนุเคราะห์แจ้งข้อมูลการบริจาคในแบบฟอร์มด้านล่าง เพื่อทางมหาวิทยาลัยจะได้ทำการรวบรวมข้อมูลผู้บริจาคต่อไป

 


รายนามผู้บริจาค

ลำดับที่ รายนามผู้บริจาค จำนวน วันที่
1 กองทุนสาธารณประโยชน์ 100,000 16/4/2563
2 สมาคมศิษยเก่าบ้านสมเด็จฯ 20,000 16/4/2563
3 ผศ.ดร.ลินดา เกณฑ์มา (อธิการบดี) 10,000 16/4/2563
4 รศ.ดร.อารีวรรณ เอี่ยมสะอาด(รองอธิการบดี) 3,000 16/4/2563
5 ผศ.ดร.พิษณุ บางเขียว (รองอธิการบดี) 3,000 16/4/2563
6 ผศ.ดร.เผด็จ ก๋าคำ (รองอธิการบดี) 3,000 16/4/2563
7 รศ.สายัณ พุทธลา (รองอธิการบดี) 3,000 16/4/2563
8 อาจารย์ ดร.ปวิช ผลงาม (รองอธิการบดี) 3,000 16/4/2563
9 อาจารย์ ดร.สุทิพย์พร โชติรัตนศักดิ์ (รองอธิการบดี) 3,000 16/4/2563
10 ผศ.ดร.หนึ่งฤทัย เอกธรรมทัศน์ (ผู้ช่วยอธิการบดี) 1,500 16/4/2563
11 อาจารย์มรกต ภู่ทอง (ผู้ช่วยอธิการบดี) 1,500 16/4/2563
12 อาจารย์ ดร.สุรศักดิ์ เครือหงษ์ (ผู้ช่วยอธิการบดี) 1,500 16/4/2563
13 อาจารย์ ดร.เพ็ญพร ทองคำสุก (ผู้ช่วยอธิการบดี) 1,500 16/4/2563
14 รศ.ดร.สุปราณี ศิริสวัสดิ์ชัย (ผู้ช่วยอธิการบดี) 1,500 16/4/2563
15 ผศ.ดร.สุริยา พันธ์โกศล (ผู้ช่วยอธิการบดี) 1,500 16/4/2563
16 มูลนิธิสามสมเด็จเจ้าพระยา:ช่วง บุนนาค 1,000 16/4/2563
17 บริษัทเอเชียวาณิช (คุณอิสรากรณ สุวรรณทิพย์) 10,000 16/4/2563
18 รศ.ศรีมงคล เทพเรณู 1,000 16/4/2563
19 ผศ.กลอยใจ โสภณปาน 1,000 16/4/2563
20 ผศ.ธีรถวัลย์ ปานกลาง (ผู้อำนวยการสำนักกิจการนักศึกษา) 2,000 16/4/2563
21 อาจารย์ พรรณนา พูนพิน (ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์ฯ) 2,000 17/4/2563
22 คุณประจวบ ทองเพ็ง (ศิษย์เก่า) 2,000 17/4/2563
23 ผศ.มยุรี สุทธิเลิศอรุณ 1,000 17/4/2563
24 อาจารย์ ศจี อารีกุล 1,000 17/4/2563
25 อาจารย์ นภา เต็งทับทิม 500 17/4/2563
26 ผศ.สมานจิตต์ อินชมภู 500 17/4/2563
27 ดร.สุรัฐ ศิลปอนันต์ 3,000 17/4/2563
28 รศ.ดร.วรรณวดี ชัยชาญกุล 3,000 17/4/2563
29 ผศ.ดร.กุลสิรินทร์ อภิรัตน์วรเดช 1,000 17/4/2563
30 ดร.ธนกร สว่างเจริญ 1,000 17/4/2563
31 ผศ.นิรันดร์ สุธีนิรันดร์ 1,000 17/4/2563
32 ผศ.ดร.ประไพ ศรีดามา 800 17/4/2563
33 รศ.สมชาย พรหมสุวรรณ 1,000 17/4/2563
34 รศ.พีระพงษ์ กุลพิศาล 2,000 17/4/2563
35 รศ.ประสิทธิ์ เวชบรรยงรัตน์ 2,000 17/4/2563
36 รศ.ดร.ประเสริฐ ตัณศิริ 6,000 17/4/2563
37 ผศ.ดร.ชลลดา พงศ์พัฒนโยธิน 1,000 17/4/2563
38 น.ส.ศิรินุช เทียนรุ่งโรจน์ 1,000 17/4/2563
39 ผศ.กฤษดา-อัจฉรา ผ่องพิทยา 2,000 17/4/2563
40 รศ.ณรงค์วัฒน์ มิ่งมิตร 1,000 17/4/2563
41 น.ส.วรรณดี อัศวศิลปกุล 2,000 17/4/2563
42 ผศ.ดร.ทชชยา วนบวรเดชน์ 1,000 17/4/2563
43 คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 20,000 17/4/2563
44 นาย อัครนันท์ อัศวรัชต์โภคิน 800 18/4/2563
45 รศ.ดร.สมบัติ คชสิทธิ์ 5,000 18/4/2563
46 นาย สุรัตน์ ม่วงสกุล 2,000 18/4/2563
47 ผศ.ลักษณา เกยุราพันธ์ 1,000 18/4/2563
48 ผศ.ทองเอม สุ่นสวัสดิ์ 3,000 18/4/2563
49 น.ส.ประจวบ สุระวิโรจน์ 500 18/4/2563
50 อาจารย์ จันทรัศมิ์ สิริวุฒินันท์ 1,000 18/4/2563
51 ผศ.ดร.นฤมล สุ่นสวัสดิ์ 2,000 18/4/2563
52 อาจารย์ ดร.พัชรีภรณ์ บางเขียว 1,000 18/4/2563
53 รศ.ดร.ศักคเรศ ประกอบผล 2,000 18/4/2563
54 น.ส.ชลพร กองคำ 500 18/4/2563
55 ผศ.ดร.นิศากร เถาสมบัติ 1,000 18/4/2563
56 นายพิษณุ วรนารถ 1,000 19/4/2563
57 อาจารย์ ดร.สุรินทร์ ผลงาม 1,000 19/4/2563
58 ผศ.ดร.สรายุทธ์ เศรษฐขจร 1,000 20/4/2563
59 ศ.ดร.คณิต เขียววิชัย 5,000 20/4/2563
60 อาจารย์ ณัฐมน พันธุ์ชาตรี 1,000 20/4/2563
61      
62      
63      
64      
65      
66