เอกสาร/แบบฟอร์ม


เอกสารทั่วไป
 

แบบฟอร์มขอใช้สิทธิ์ระบบ ERP

  1. สำหรับสถานีบริการสารสนเทศ
  2. สำหรับสาขาวิชา / กอง / งาน
  3. สำหรับคณะ / สำนัก / สถาบัน
  4. สำหรับเข้าดู Slip เงินเดือนผ่าน Website

แบบฟอร์มขอใช้สิทธิ์ระบบ (แบ่งตามประเภท)

  1. ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ / ระบบแสดงข้อมูลบุคลากร / ระบบบริการการศึกษา
  2. (สำหรับอาจารย์ประจำ) แบบฟอร์มขอใช้ระบบ
  3. (สำหรับอาจารย์ประจำบรรจุใหม่) แบบฟอร์มขอใช้ระบบ
  4. (สำหรับบุคลากร-เจ้าหน้าที่) แบบฟอร์มขอใช้ระบบ
  5. (สำหรับบุคลากร-เจ้าหน้าที่บรรจุใหม่) แบบฟอร์มขอใช้ระบบ

คู่มือการใช้งานโปรแกรม