หน่วยงาน

🏛 สำนักงานอธิการบดี👩🏻‍🎓 สำนักกิจการนักศึกษา📝 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน📢 สำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ👩🏻‍💻 สำนักคอมพิวเตอร์🎎 สำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน📚 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ🎊 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม🖊 สำนักงานสภามหาวิทยาลัย👩🏻‍💼 สถาบันวิจัยและพัฒนา🧧 สถาบันขงจื้อ👩🏻‍💼 ฝ่ายวิชาการ📋 หน่วยตรวจสอบภายใน👵🏻 สมาคมศิษย์เก่าบ้านสมเด็จเจ้าพระยาในพระบรมราชูปถัมภ์👱🏻‍♂️ โครงการบริการทางวิชาการด้านภาษาและวัฒนธรรมไทยสำหรับนักศึกษาต่างชาติ

🌎 เว็บไซต์ : http://president.bsru.ac.th

สำนักงานอธิการบดี มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ข้อมูลพื้นฐาน

สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เป็นส่วนงานบริหารกลางของอธิการ หน่วยงานนี้จัดระบบบริหารงานส่วนกลาง มีงานบริหารบุคคล งบประมาณ อาคารสถานที่ และพัสดุ เป็นต้น มีภารกิจหลักในการให้บริการแก่หน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก สนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัยในการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ พัฒนาบุคลากรให้มีจิตบริการและทำงานเป็นทีม พัฒนาระบบงานให้มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานสากล ทั้งนี้เพื่อให้มหาวิทยาลัยมีศักยภาพในการพัฒนาประเทศต่อไป

ข้อมูลติดต่อ : ๐๒-๔๗๓-๗๐๐๐ ต่อ ๑๑๐๘

หน่วยงานภายในสำนักงานอธิการบดี

กองนโยบายและแผน
     ➠ 📈 งานประกันคุณภาพการศึกษา
กองบริหารงานบุคคล
กองคลัง
     ➠ งานพัสดุ
กองกลาง
     ➠ งานธุรการ
     ➠ งานเลขานุการ
     ➠ งานสวัสดิการ
     ➠ งานเทคโนโลยีทางการศึกษา
กองอาคารสถานที่

🌎 เว็บไซต์ : http://dsad.bsru.ac.th 

🌎 เว็บไซต์ : http://www.bsru.net 

🌎 เว็บไซต์ : http://prinfo.bsru.ac.th 

🌎 เว็บไซต์ : http://cc.bsru.ac.th 

ปรัชญา

ไอซีทีภิวัฒน์ สนับสนุนการบริหารจัดการสมัยใหม่ สร้างความพึงพอใจ สู่ผู้ใช้และสังคม

ปณิธาน

มุ่งมั่นพัฒนาระบบไอซีทีของมหาวิทยาลัยที่มีความเป็นเอกภาพด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยสนับสนุนการบริหารจัดการสมัยใหม่ เพื่อการพัฒนาภายใต้กรอบกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย

วิสัยทัศน์

เป็นศูนย์กลางการบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีคุณภาพ สู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อเป็นหน่วยงานกลางในการจัดหาและพัฒนาระบบไอซีทีสนับสนุนการบริหารจัดการสมัยใหม่ สำหรับการพัฒนาภายใต้กรอบกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย
  2. เพื่อให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน และการปฏิบัติงานตามภารกิจ แก่นักศึกษา คณาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัย
  3. พัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่นักศึกษา คณาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยให้สามารถปฏิบัติงานตามภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
  4. เพื่อสร้างความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา องค์การ และหน่วยงานต่าง ๆ ในการพัฒนางานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสถาบันให้มีความทันสมัย
  5. เพื่อจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้และศูนย์สอบทักษะคอมพิวเตอร์เพื่อเตรียมความพร้อมด้านDigital Literacy ด้วยระบบการสอบออนไลน์ตามมาตรฐานสากล
ค่านิยมองค์กร

บริการด้วยใจ ตอบสนองเร็วไว ใส่ใจผู้รับบริการ

iService

I – Integrity = มีจริยธรรม คุณธรรม ลงมือปฏิบัติในสิ่งที่ควรทำและมีจิตสำนึกด้วยตนเอง

S : Service mind=บริการด้วยใจ

E : Early response =ตอบสนองผู้ใช้อย่างรวดเร็ว

R : Reliability= ไว้วางใจในการบริการของเรา

V : Value =สร้างคุณค่าแห่งการบริการ

I : Innovation =พัฒนานวัตกรรมและแหล่งเรียนรู้

C: Cooperation = สร้างเครือข่ายความร่วมมือ

E : Excellence=การพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ

 

🌎 เว็บไซต์ : http://iaan.bsru.ac.th

🌎 เว็บไซต์ : http://library.bsru.ac.th/w2014 

🌎 เว็บไซต์ : http://culture.bsru.ac.th

🌎 เว็บไซต์ : http://uc.bsru.ac.th 

🌎 เว็บไซต์ : http://research.bsru.ac.th

🌎 เว็บไซต์ : http://cibsru.th.chinesecio.com 

🌎 เว็บไซต์ : http://academic.bsru.ac.th 

🌎 เว็บไซต์ : http://audit.bsru.ac.th

🌎 เว็บไซต์ : http://fgp.bsru.ac.th