บัณฑิตวิทยาลัย เปิดรับลงทะเบียนเพื่อขอรับความช่วยเหลือ

สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ที่มีความเดือดร้อนหรือได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19