ประกาศ:มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 ฉบับที่ 5